Multani Baba

Shri Keshav Puri Maharaj “Multani Baba” — Pir Shams