Shivaratri Sunrise Meditation

Shivaratri Sunrise Meditation

Just after sunrise, after 12 hours of continuous music and puja on Mahashivaratri 2020, Tritha Sinha sings a divine Bhairavi Raga, Shivaratri Sunrise Meditation, accompanied by Anello Capuano on electric saz.